بچه بودم غصه وبالم نبود     

هیچکی حریف شور و حالم نبود.....

کاری بجز الک دولک نداشتم 

بچه بودم به هیچی شک نداشتم.....

بچگیو بچه گیام تموم شد

خاطره های خوش رودست من موند

تااومدم چیزی ازش بفهمم

جوونی اومد اونو باخودش برد...